Equipamento

No SIT pódense distiguir tres tipos de dotacións aparte do persoal:

Programas informáticos

Aínda que actualmente están gañando moitos usuarios os programas de código aberto, e o SIT os emprega intensivamente (tanto no seu funcionamento interno como en varios dos seus proxectos), no campo do SIX e a Teledetección seguense a empregar maioritariamente programas propietarios. O seu uso ven imposto ou ben por brindar características moi avanzadas que os programas de código aberto aínda non posuen ou ben por que o seu empregro é máis doado en termos de interfaz gráfica ou se necesita menor nivel de coñecementos para empregalos.

O SIT posue actualmente os siguintes programas informáticos:

Licenza CAMPUS de ESRI
(inclue licenzas concurrentes practicamente ilimitadas dos programas ArcView 9, ArcView 3.3, ArcInfo 9, Arc Editor 9, ArcIMS, ArcSDE, etc)

Estes programas distribuense según as súa disponibilidade, buscando sempre máximizalo seu uso:

  • se existen poucas ou unha soa licenza, o seu emprego realízase directemente no SIT ou ven a través dunha conexión remota
  • se é licenza CAMPUS ou de grupo, distrubúense de a toda a Universidade a través dun servidor de licenzas concurrente

Máquinas

Xusto cos programas forman o groso da inversión inicial no SIT, agrúpanse pola súa actividade nos seguintes apartados:

Grupo de ordenadores
Servidores, Librería de cintas de copias de seguridade, Estacións de traballo gráficas, SAI, etc.
Grupo de recollida de datos
GPS de alta precisión, Estación Total de topografía,Espectrorradiómetro de campo, Camara dixital, etc.
Grupo de producción de cartografía
Impresora laser cor, Impresora de gran formato(plotter), Escaner de precisión A3, Escaner de gran formato, etc.

Datos

Aínda que de gran importacia na área xeoespacial o SIT inicialmente non invertiu en adquisión de datos por varias razóns:

  • A área de interés inicial é moi grande, para servir toda a comunidade da USC como mínimo toda Galicia
  • Mediante o equipamento adquirido pódese tratar información pública ou cedida e producir outra nova de interese
  • Existen convocatorias de axudas para equipamento as que se concurrirá nun futuro para a adquisión de datos
  • O Laboratorio do Territorio (promotor da plataforma) cedeu importantes cantidades de datos xeoespacias para o seu uso no SIT
  • Estase a estudiar a creación dun "bazar" ou "catalogo" de datos xeoespaciais da USC xestionado polo SIT

Pódense distinguir polo tanto dous tipos de datos según a súa orixe:

Adquiridos polo presuposto do SIT
Series en papel da cartografía 1:25000,1:50000 e 1:200000 en formato papel do IGN, Mapa dixital de España, etc.
Cedidos
Cartografía cedida polo LaboraTe